Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S får påbud fra Finanstilsynet om at udarbejde ny årsrapport for 2015/2016

4/05/2017

HFlogoheader

 

Finanstilsynet påbyder Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S (herefter FHF), at udarbejde og offentliggøre en ny årsrapport for regnskabsåret 2015/16 der tager højde for tre specifikke forhold, som Finanstilsynet har påpeget.

1. Indregning og måling af tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder og andre tilgodehavender

Finanstilsynet ser det som en fejl, at der ikke er nedskrevet på 2 tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder pr. 30. juni 2016. Ledelsen har i det aflagte regnskab skønnet, at der ikke var behov for en nedskrivning pr. 30. juni 2016, hvilket efterfølgende har vist sig at være korrekt, da begge tilgodehavender er fuldt indfriet efter 30. juni 2016

2. Indregning og måling af immaterielle anlægsaktiver – kontraktrettigheder

Finanstilsynet ser det som en fejl, at der ikke er nedskrevet på kontraktrettigheder til administration af forvaltede AIF`er, hvilket Finanstilsynet baserer på betalingsevnen i de forvaltede AIF`er. Ledelsen har i det aflagte regnskab skønnet, at der ikke var behov for en nedskrivning pr. 30. juni 2016. Det har ledelsen baseret på, at den fremtidige indtjening udgør en lille del af AIF`ernes egenkapital og på, at der en meget høj soliditet i de forvaltede AIF`er.

3. Indregning og måling af tilgodehavender hos forvaltningsselskabets afdelinger under administration

Finanstilsynet ser det som en fejl, at der ikke er nedskrevet på tilgodehavender hos de forvaltede AIF`er, hvilket Finanstilsynet baserer på betalingsevnen i de forvaltede AIF`er og på, at FHF har givet henstand på tilgodehavender. Ledelsen har i det aflagte regnskab skønnet, at der ikke var behov for en nedskrivning pr. 30. juni 2016. Det har ledelsen baseret på, at de samlede tilgodehavende udgjorde under 4% af den samlede nedskrevne egenkapital hos debitor, som er de forvaltede AIF`er. Ledelsen i FHF har for at sikre investorerne bedst muligt valgt, at give henstand med betalingen af tilgodehavender, da alternativet var, at investorerne skulle afhænde aktiver for at betale FHF`s tilgodehavende, hvilket ville have negativ indflydelse på investorernes samlede investering.

FHF har leveret en stor mængde dokumentation for ledelsens valg, herunder at de 2 tilgodehavender er indfriet og på AIF´ernes egenkapital og soliditet, men Finanstilsynet har valgt udelukkende at fokusere på balancedagen, om hvilken der skrives ”Finanstilsynet er hverken blevet forelagt dokumentation eller sandsynliggørelse for betalingsevnen på balancedagen eller for modtagen sikkerhedsstillelse.”

Finanstilsynet giver endvidere FHF et påbud i forbindelse med udarbejdelse af ny årsrapport, omhandlende indhold i årsrapporten, et påbud om at indføre god regnskabsmæssig praksis, et påbud om at udarbejde en ny halvårsrapport, der er korrigeret som følge af de korrektioner, FHF skal foretage i årsrapporten samt en påtale for de oplyste korrektioner i årsrapporten, omhandlende årsrapporten 2014/2015.

”Vi er ikke enige med Finanstilsynet i, at en ny årsrapport er påkrævet. Det baserer vi på, at de 2 tilgodehavender efterfølgende er blevet indfriet og derved er der påvist, at der ikke var behov for nedskrivning samt at vi har stærk dokumentation på soliditeten og egenkapitalen på de forvaltede AIF`er og deres fremtidige indtjeningsevne. Denne dokumentation har Finanstilsynet ikke tillagt nogen værdi, men holdt fast i deres synspunkt. Det tager vi naturligvis til efterretning og udarbejder den ønskede nye årsrapport, med de af Finanstilsynet påkrævede ændringer. Konsekvensen bliver, at vi foretager nedskrivning på de tre forhold i årsrapporten 2015/2016, men efterfølgende indtægtsføre præcis samme beløb i årsrapporten for 2016/2017, de forvaltede AIF`er har genoprettet deres indtjeningsevne og kan betale alle FHF`s nuværende og fremtidige tilgodehavender,” udtaler bestyrelsesformand Jesper Gotfredsen, og forsætter

”Vi har i fredags valgt at indlevere vores tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF) til Finanstilsynet, hvilket skyldes at vi igennem længere tid har overvejet, hvorvidt det er muligt for os at opnå den nødvendige kritiske masse, der skal sikre rentabiliteten i FHF. Det er meget omkostningstungt at drive virksomhed under regulatoriske rammer for en FAIF. I vores tilfælde, har det ikke været muligt at opnå den nødvendige kritiske masse, da antallet af forvaltede AIF’er og den samlede størrelse af disse har været for lille. Vi er allerede i fuld gang med at sikre overdragelsen af forvaltningen til en anden FAIF, så vores investorer ikke bliver berørt af vores beslutning. Det forventes at ske i nærmeste fremtid.”

”Siden december 2016 har vi arbejdet med en alternativ handlingsplan, hvor forretningsmodellen fokuserer på ydelser af corporate finance services. Denne handlingsplan vil blive effektueret straks vi har fået overdraget vores forvaltning til en anden FAIF,” afslutter Jesper Gotfredsen.

Du kan læse Finanstilsynets afgørelse her