Nyt om Hellerup Finans og Rovsing Innovation

4/07/2016

HFlogoheader

Hellerup Finans og vores datterselskab Rovsing Innovation optræder i diverse medier i dag, hvilket giver anledning til at bringe lidt baggrundsviden.

Kvalitetsløft af regnskaberne
Hellerup Finans koncernen (”HF”) har et ønske om at være entydige og transparente i alle henseender, hvilket naturligvis også omfatter koncernens regnskaber.  HF har i mange år haft BDO som revisor, men har primo 2016 valgt ny revisor. Ledelsen har i den forbindelse valgt at gennemgå koncernens åbningsbalancer og regnskabsprincipper. Formålet er at give regnskaberne et kvalitetsløft, da ledelsen vurderer, at der kræves helt nye kvalitetsstandarder for regnskabsaflæggelsen i fremtiden – specielt for finansielle virksomheder.

Rovsing Innovation
Rovsing Innovation har netop aflagt regnskab for 2015. Rovsing Innovation er moderselskab for Rovsing Business Academy og Rovsing Application (esignatur). Resultatet i Rovsing Innovation er derfor et udtryk for, hvad der sker i de to datterselskaber samt hvilken regnskabspraksis der anvendes i de tre selskaber. Der er to yderst vigtige punkter i forbindelse med, hvilken regnskabspraksis der anvendes i forhold til værdien af kapitalandele i datterselskaber og værdien af tilgodehavender. I Rovsing Innovation er der anvendt følgende:

1. ”Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien nedskrives til denne lavere værdi.”

2. ”Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.”

Rovsing Business Academy har været igennem en svær tid, som nok kan kaldes en turnaround, og esignatur er en udviklingsvirksomhed, hvor det er naturligt at forvente driftsmæssige negative resultater i opstartsperioden. Begge selskaber har derfor aflagt regnskaber med et negativt årsresultat og negativ egenkapital. For at følge de valgte regnskabsprincipper, er det derfor nødvendigt at anvende en regnskabsmæssig lavere nettorealisationsværdi, og ledelsen har derfor valgt at opføre værdien at dattervirksomheder til DKK 0 i det netop aflagte regnskab.

Moderselskabet har bl.a. til formål at låne kapital til datterselskaber og når datterselskabernes værdi sættes til DKK 0, må der også foretages en nedskrivning af lån til dattervirksomheder, da de regnskabsmæssige tal indikerer, at disse tilgodehavender er værdiforringet. Derfor har ledelsen i Rovsing også valgt at sætte tilgodehavender til DKK 0. Når stort set alle aktiver sættes til nul i koncernen, vil egenkapital være tabt. Derfor er det ledelsen opgave at komme med en plan for, hvordan denne kan retableres og hvordan den nødvendig likviditet kan tilgå selskabet.

Ledelsen er af den opfattelse, at den plan der er lagt for både reetablering af egenkapital og fremskaffelse af likviditeten betyder, at regnskabet kan aflægges under going concern princippet. Revisor mener ikke, at denne plan er tilstrækkeligt dokumenteret og har derfor givet regnskabet en meget hård medfart – det har HF jo selv bedt om og derfor er det blevet accepteret, at regnskaberne indsendes som de er.

Esignatur
Esignatur er ved at udvikle sig til det ”guldæg”, som vi hele tiden har set og troet på, hvilket bl.a. måles på antallet af oprettede signeringsordre, som kunderne sender til underskrivning hos deres kunder, medarbejdere eller samarbejdspartnere uge for uge, og her er væksten uovertruffen som ses i nedenstående kurve.
Billede
Det måles bl.a. også på det behov, som esignatur løser hos kunderne, og den business case som kan opstilles ved anvendelse af løsningen – her er et eksempel.

En af Danmarks største virksomheder havde den udfordring at kun 45% af deres kunder fik underskrevet de blanketter, som de sendte ud til underskrift.
Billede1

Ved at digitalisere underskriftprocessen med esignatur, fik virksomheden hurtigt øget antallet af underskrivere på blanketterne til hele 71%.

Billede2
Den gode historie stopper dog ikke her. Med esignatur er det muligt at sætte påmindelser, som automatisk sender en e-mail til personer, som ikke har fået skrevet under. Virksomheden valgte et påmindelsesinterval til alle underskrivere på 5 dage, hvilket fik underskrivningsraten op på i alt 89%.

Billede3

Løsningen har givet den pågældende kunde et yderst attraktivt afkast ved anvendelsen af esignatur.

Det måles naturligvis også på marked som esignatur er på og det markeds fremtid og potentiale:

Et nyt og nemmere esignatur
esignatur skal være en løsning, der er nem at købe og bruge for alle virksomheder – store som små. Derfor arbejder Rovsing Application lige nu på at udvikle deres service, så der i løbet af 2016 vil ske ændringer af esignatur – både i måden hvorpå servicen købes og bruges. Dette gøres blandt andet som et led i den fremtidige strategi, der skal sikre kunders tilfredshed og som er tidssvarende ift. de mange on-demand-tjenester, som netop nu vinder indpas online.

Store projekter for store virksomheder 
I offentligheden er der stor fokus på digitalisering og for esignatur er det tydeligt, at det især er store virksomheder, som har ressourcerne til at digitalisere, der har interessen. Vi får hele tiden nye henvendelser fra store danske virksomheder, som ønsker at digitalisere deres arbejdsgange og effektivisere deres salgsproces, således at det bliver nemmere for deres kunder at underskrive en salgsaftale.

Det går én vej med digitaliseringen i Danmark og Europa – fremad. Med de store projekter som esignatur er i gang med at udvikle og release for kunder på nuværende tidspunkt, er der ingen tvivl om, at fremtiden for esignatur bliver opgaverig og spændende.

Med esignatur kan virksomheder få aftaler i hus, uden at skulle være afhængig af underskriverens fysiske tilstedeværelse. Det eneste underskriveren skal bruge udover sit NemID er en mobil, tablet eller computer.
Billede4

Handelsværdier kontra regnskabsmæssige værdier
HF ser på alle investeringer ud fra handelsværdier og ikke regnskabsmæssige værdier – det kan naturligvis give udfordringer, da de regnskabsmæssige værdier ofte adskiller sig fra de reelle værdier. Det er vi naturligvis helt bevidste om. Vi finder det dog mere interessant, hvad vi kan opnå af pris end, hvad et regnskab udtrykker af værdi på et givent tidspunkt. Dette er helt normalt ved investering i venture virksomheder og vi ved at vores aktionærer deler vores opfattelse, når det bliver korrekt præsenteret. Esignatur casen er efter vores opfattelse en klassisk venture case som vi, selskabets aktionærer og vores aktionærer har stor tiltro til. Desværre er det ikke lykkes os at få forklaret medierne dette endnu, hvilket vi arbejder på.

Hellerup Finans
Vores forretningsmodel er blevet kaldt kompleks – det har vi taget til efterretning og har derfor justeret vores strategi tidligere i år. Vi ønsker at være endnu mere transparente og entydige, samtidig med at vi sikrer et mere stabilt cashflow. Fremadrettet har vi fokus rettet mod honorarbaserede ydelser og samtidig er vi i gang med at afhænde vores fem investeringer i porteføljevirksomheder.

Vi er derfor i forhandlinger omkring salg af alle fem porteføljevirksomheder, hvor nogen forhandlinger er langt fremskredne og andre er i de indledende faser. De minimum priser der forhandles om vil give HF en samlet sum på mere end DKK 100 mio. I forhold til den investerede kapital vil det medføre et afkast på mere end 30%, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende set i lyset af, at investeringsperioden har været ca. 18-24 måneder.

Vi ser frem til at kunne præsentere de gennemførte transaktioner for vores aktionærer og øvrige interessenter, så vi kan få fjernet enhver tvivl der måtte være omkring vores porteføljevirksomheder. Vi kan oplyse, at vi arbejder hårdt på dette, så der kan skabes endegyldigt ro omkring HF. Samtidig kan vi oplyse, at vi har øget vores obligationsudbud fra DKK 52.500.000 til DKK 60.000.000 på grund af den store efterspørgsel.

Du kan holde dig orienteret på vores hjemmeside www.hellerupfinans.dk