Regnskabet for Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S

3/01/2017

HFlogoheader

 

Regnskabet for Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S

Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S (”FHF”) har den 20. december 2016 aflagt regnskab for året 2015/2016, der blev afsluttet den 30. juni 2016.

Selskabet har i det forløbne regnskabsår haft færre indtægter end omkostninger, hvilket har medført et driftsresultat på -5,6 mio. kr. Resultatet er primært påvirket af en øget omkostningsbase, som følge af en opnormering af risiko- og compliance området samt klargøring af organisationen til at kunne håndtere en større volumen.

Derudover er værdien af kontraktrettigheder blevet yderligere nedskrevet ved udgangen af regnskabsåret 2015/16, idet kontrakten vedrørende Mainz Invest A/S ikke fortsætter.

Ledelsen anser resultatet som utilfredsstillende, men samtidigt nødvendigt for at være klar til at kunne håndtere de kommende års volumen og de øgede lovgivningsmæssige krav. Ledelsen kan samtidig oplyse, at siden den 20. december er aktiekapitalen i FHF øget via tegning af nye aktier af Hellerup Finans A/S, til styrkelse af kapitalgrundlaget i FHF og samtidig er selskabets tilgodehavende blevet væsentligt nedbragt som forventet. Regnskabet er derfor et ”øjebliksbillede”, som allerede har ændret sig i positiv retning som forventet.

Ledelsen er uenig i revisors konklusion, som udelukkende er baseret på betragtninger omkring, hvorvidt FHF skal afregne moms eller lønsumsafgift og om, hvorvidt der er usikkerheder om tilgodehavender – ledelsen har derfor været nødsaget til at udtrykke følgende, om de 2 specifikke punkter i ledelsesberetningen.

Selskabet og selskabets tidligere rådgivere har vurderet, at selskabets aktiviteter er momspligtige og ledelsen har derfor udarbejdet opgørelser og afregning af moms ud fra dette. Selskabet har derfor afregnet moms og ikke lønsumsafgift. Under denne forudsætning mener ledelsen ikke, at selskabet har overtrådt bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om merværdiafgift vedrørende opgørelse og afregning af moms samt lov om afgift af lønsum m.v. hvorfor ledelsen ikke kan ifalde ansvar herfor.

HF har tilbudt at afgive transport i nuværende tilgodehavender og  fremtidige indtægter til sikkerhed for selskabets tilgodehavende. Ledelsen har på den baggrund værdiansat tilgodehavendet hos tilknyttede virksomheder til den indregnede værdi i årsregnskabet. Ledelsen har derfor vurderet at der ikke er objektive indikationer på værdiforringelse (OIV) på tilgodehavenderne og at regnskabet derfor overholder de gældende lovkrav jf. regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Tilgodehavendet er siden den 20. december blevet væsentligt nedbragt. Ledelsen vurderer derfor stadig, at der er ingen grund til OIV på tilgodehavenderne.

For at sikre forståelsen af Hellerup Finans koncernens struktur kan det oplyses, at Hellerup Finans Holding A/S ejer 100% af Hellerup Finans A/S som ejer 100% af FHF, som er det selskab der har aflagt regnskab den 20. december 2016.

FHF er koncernens forvaltningsselskab, der udelukkende har til formål at administrere de etablerede investeringsfonde og er i den forbindelse godkendt som FAIF hos Finanstilsynet. Det kræver et set-up af et vist omfang for at kunne overholde alle de lovgivningsmæssige krav, hvilket i en periode vil medføre at en FAIF oftest har færre indtægter end omkostninger – det vil løbende ændre sig i takt med, at FAIFen får etableret flere investeringsfonde. Det er denne proces FHF netop gennemløber i disse år – det kræver en vist forretningsmæssig volumen at få sund drift i en FAIF med de nuværende regler. Det er ambitionen for FHF, at dette skal ske i indeværende eller kommende regnskabsår.

FHF har ingen datterselskaber og ejer ingen aktieposter i porteføljeselskaber. Alle porteføljeselskaber er ejet af Hellerup Finans A/S.